آسیا

هندوستان آسیا آژانس دیبا

هندوستان

هندوستان نامی فارسی برای هند است که برای سرتاسرشبه قاره هند بکار می‌رفته امروزه به هندوستان سرزمین ۷۲ ملت گفته میشود.

چین آسیا آژانس دیبا

چین

چین یا جمهوری خلق چین، در قاره‌ آسیا قرار دارد و با بیش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت پر چمعیت‌ترین کشور جهان به شمار می‌آید.