شایسته است به پاس خدمات برتر و رفتار صمیمانه شما نهایت سپاس و قدردانی خویش را ابراز دارم