آژانس مسافرتی دیبا همیشه همکاری خیلی خوبی با هنرمندان و بخصوص موسسه هنری ما داشته اند و مورد اعتماد و اطمینان خاطر ما در مسائل مربوط به سفربوده اند