آرژانتین

آرژانتین آژانس مسافرتی دیبا

معرفی

آرژاﻧﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ، از ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻫﺸﺘﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه آﻧﺪ در ﻏﺮب و اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ و ﺑﻮﻟﯿﻮی، از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﺎ ﺑﺮزﯾﻞ و اروﮔﻮﺋﻪ، و از ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﺑﺎ ﺷﯿﻠﯽ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک دارد.

پایتخت

ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ آرژاﻧﺘﯿﻦ، دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯿﺴﺖ و در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎدﻫﺎی آرام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﺧﻮد ﺟﺎ داده. ﺑﻮﯾﻨﺲ آیرس در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ دﻫﺎﻧﻪ رود رﯾﻮ دل ﻻ ﭘﻼﺗﺎ، و در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه. ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس را ﭘﻮرﺗﻨﻮس ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ. آب و ﻫﻮای اﯾﻦ ﺷﻬﺮ،  ﻣﺮﻃﻮب ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺎره اﯾﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل در ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ژوﺋﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اقتصاد

آرژاﻧﺘﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﭘﺸﻢ، ﮔﻨﺪم و در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﻣﭙﺎس ﻏﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد، ﻣﯿﻮه و اﻧﮕﻮر از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺴﺎﺣﺖ آرژاﻧﺘﯿﻦ را ﻣﺮاﺗﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﭘﺎﻣﭙﺎس ﮔﺎو ﮔﻮﺷﺘﯽ و در ﭘﺎﺗﺎﮔﻮﻧﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﯿﺎﺑﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻓﻮﻻد، ﺳﯿﻤﺎن، ﮐﺎﻏﺬ، ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ، ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در اﻗﺘﺼﺎد داراﺳﺖ . آرژاﻧﺘﯿﻦ  ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﻮدﮐﻔﺎﺳﺖ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺗﻮرم ﻧﺰول ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺻﺎﺣﺎت ﻣﺎﻟﯽ دهه 90 ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

جاذبه های گردشگری

آبشار های ایگواسو

آبشار های ایگواسو یا آبشار های یواسو یکی از شگفتی های طبیعی و خیره کننده در جهان هستند، که در رود ایگواسو مرز بین برزیل و آرژانتین قرار دارند. شهری در کناره  آرژانتین پورتو یواسو (Puerto Iguazú) نام دارد که زیبا و کوچک می باشد. همچنین دارای برخی از بهترین استراحتگاه ها، هتل های بسیار بزرگ و چشمه های آب معدنی در آرژانتین است

لس گلاسیرز

لس گلاسیرز (لوس گلاسیارس) یا پارک ملی گلاسیرز ، شگفت انگیزترین طبیعت در جهان است. این پارک ملی در ایالت سانتا کروز از منطقه ی وسیع پاتاگونیا قرار دارد، و دارای بزرگترین پوشش یخی به غیر از گرینلند و قطب جنوب است. در حالی که یخچال های  طبیعی در بخش جنوبی پارک قرار گرفته اند، بخش شمالی دارای کوه های باشکوه مانند کوه فیتز روی (Fitz roy) ، امکانات پیاده روی و کوه نوری می باشد

بوینس آیرس

با وجود شور و نشاط و جذابیت خیره کننده از معماری رنگارنگ اروپا تا محله های سرزنده ، مراکز خرید پر شور ، غذاهای لذیذ و سرگرمی های شبانه، جای تعجب نیست که بوینس آیرس رقص فریبنده تانگو را به دنیا معرفی کرد. بوینس آیرس در سواحل شرقی آمریکای جنوبی قرار دارد، و پایتخت آرژانتین و یکی از بزرگترین شهرهای آمریکای لاتین است.

ال کالافاته

ال کالافاته ، قبلا یک شهر آرام در منطقه ای دور از پاتاگونیا بود، اما در حال حاظر به لطف ساخت پارک ملی در نزدیکی لس گلاسیرز ، شهر توریستی پر رونقی شده است. ال کالافاته در ایالت سانتا کروز ، آرژانتین قرار دارد و به عنوان نقطه  شروعی برای بسیاری از گشت و گذارهای توریستی که یخچال پریتو مورنو محبوب ترین آن است در نظر گرفته می شود.

مندوزا

مندوزا در بزرگترین منطقه ی تولید شراب آمریکای لاتین واقع شده است و یک منطقه  توریستی محبوب ،نه تنها به خاطر شرابش بلکه به خاطر نزدیکی آن به آکونکاگوا ، بلندترین کوه در آمریکا می باشد. علاوه بر این، مندوزا دسترسی به مناظر زیبا، پیاده روی، اسب سواری، قایق سواری در رودخانه و چیزهای بیشتر را فراهم می کند.

اوسوایا

اوسوایا به دلیل منطقه  جداشده اش ، قبل ها به عنوان تبعیدگاه استفاده می شد، اما در حال حاظر زیبایی اوسوایا آن را به محبوب ترین مکان گردشگری در آرژانتین تبدیل کرده است. اوسوایا به عنوان جنوبی ترین شهر جهان، بر کانال جاسوسی واقع شده است،و به عنوان یک پایگاه مردمی برای کشتی های قطب جنوب، ورزش های زمستانی و مشاهده حیات وحش در نظر گرفته می شود.

باریلوچه

باریلوچه با مغازه های شکلات ، معماری سبک سوئیس ، منظره های زیبا از دریاچه های بکر و کوه های پوشیده از برف به نظر بیشتر شبیه یک روستا در سوئیس می باشد. در عوض، شهری فریبنده در ایالت ریو نگرو ، آرژانتین است. همچنین باریلوچه به عنوان دروازه ی ورود به مناظر دیدنی و جذاب در نظر گرفته می شود.

پورتو مادرین

شهر پورتو مادرین در ساحل گالفو نوو قرار دارد، و به عنوان دروازه  ورود به شبه جزیره والدز (Valdes Peninsula) شناخته شده می باشد. این شهر با وجود سواحل بسیار زیبایش در حالی که آب بسیار سردی دارد، مقصد تابستانی محبوبی می باشد. با انفجار گردشگری در سال های اخیر، مادرین دستخوش رشد سریع شد، و جمعیت کم دائمی شهر در طول ماه های تابستان به ظاهر خیلی بیشتر می شوند.

کوردوبا

در مرکز جغرافیایی آرژانتین ، کوردوبا دومین شهر بزرگ کشور قرار دارد. کوردوبا توسط دره ها و کوه های بسیار زیبا احاطه شده است، و به خاطر ساختمان های مستعمره ی اسپانیایی بسیار معروف است. بسیاری از این کاخ ها، کلیساها و بناهای تاریخی در مرکز شهر و در منطقه  شناخته شده  یسوعیون یافت می شوند.

مار دل پلاتا

با وجود کناره گیری اشراف آرژانتین ، مار دل پلاتا امروزه یکی از استراحتگاه های ساحلی برتر در شهر می باشد. مار دل پلاتا در ساحل اقیانوس اطلس در ایالت بوینس آیرس قرار دارد و سالانه ملیون ها گردشگر جذب سواحل شنی و فرهنگ سرزنده ی آن می شوند. تعطیلات آخر هفته های تابستان اینجا می تواند خیلی شلوغ باشد، اما خارج از ماه های تابستان، شهر در آرامش بیشتری به سر می برد.

آب و هوا

ﮐﺸﻮر آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺧﺎک ، دارای آب و ﻫﻮای ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺷﻤﺎل آن، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی اﻧﺒﻮه و ﻋﻠﻔﺰار ﻫﺎی وﺳﯿﻊ و در ﺟﻨﻮب آن، ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺳﺮد و ﯾﺨﺰده ﻗﺮار دارد.

چنـــد نکتــــــــــه ی جـــالب

  • آرژانتین اولین کشور ملی مستقل در نیمکره جنوبی بوده‌است.
  • پنج نفر آرژانتینی جایزه نوبل را (در رشته‌های شیمی، پزشکی و صلح) برده‌اند.
  • شهر لاپلاتا اولین شهر در آمریکای لاتین بوده که صاحب روشنایی‌های برق در خیابان‌های خود شده‌است.
  • تراموا در این شهر، اولین مترو احداث شده در نیمکره جنوبی بوده‌است.
  • آرژانتین بیشترین مصرف گوشت قرمز را در دنیا دارد.
  • اولین شخص غیر اروپایی که به عنوان پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان شد پاپ فرانسیس است.

نظرات (7321)