آذربایجان

 آسیا آذربایجان آژانس دیبا

معرفی

 ﮐﺸﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان واﻗﻊ و ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی روﺳﯿﻪ، ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ارﻣﻨﺴﺘﺎن، اﯾﺮان و درﯾﺎی ﺧﺰر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ. و وسعتش 86 ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ﻧﻔﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻗﺘﺼﺎد آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎﮐﻮ، ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎﮐﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر واﻗﻊ اﺳﺖ، و ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 1000 ﺳﺎل ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر سال 2010 ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 9000000 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

آب و ﻫﻮا

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع اﻗﻠﯿﻢ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺟﻪ ﻫﻮای ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﮕﻪای ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺗﺎ 6 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن و 26 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮﺑﯽ زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎ -12 درﺟﻪ در زﻣﺴﺘﺎن و 12 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر دارای آب و ﻫﻮای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﺸﮏ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آب و ﻫﻮای ﻣﺮﻃﻮب و ﻣﻼﯾﻤﯽ دارد. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮه ﺑﺎغ و ﻧﺨﺠﻮان ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮﻃﻮب و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﮕﻪﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ رود ﮐﺮ ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ

کاخ شروان‌شاهان

بزرگترین بنای شروانشاهان از حکومت‌های محلی ، که در شیروان قفقاز مصادف با حکومت عباسیان تشکیل و در دوران صفویان به دست شاه تهماسب یکم برچیده شده‌بود و امروزه در زمره میراث جهانی سازمان یونسکو در سال 2000 در کشور آذربایجان ثبت شد. مجتمع کاخ به جز کاخ شیروان‌شاهان شامل دیوان‌خانه، آرامگاه شیروان‌شاهان، مسجد شاه، حمام کاخ، آرامگاه دانشمند کاخ «سید یحیی باکوی» و باقی مانده‌های مسجد کیقباد می‌باشد.

قیز قالاسی

قلعه دختر یا قیز قالاسی در شهرستان میانه قرار داشته و جزو آثار ملی ثبت شده‌است. این قلعه در دو کیلومتری پل‌دختر (میانه) در رشته کوه قافلانکوه واقع شده‌است. این قلعه به‌شکل کثیرالا ضلاع غیرمنتظم ساخته شده و به سه قسمت تقسیم می‌شود.

دیوار بیرونی که قطورتر از دیگر قسمت‌ها بوده و به وسیلهٔ 24 برج دیدبانی، نگهبانان از قلعه پاسداری می‌نمودند.

دیوار داخلی که این دیوار حافظ قسمت اصلی قلعه یا قلب قلعه بوده.

قسمت داخلی قلعه که محل فرماندهی و کوتبال دژ محسوب می‌شود.

این قلعه دارای دو مدخل ورودی است که در بالای یکی از این مدخل کتیبه‌ای بوده که بر اثر مرور زمان از بین رفته‌است.

بلوار باکو

 بلوار باکو یا پارک ملی یک تفرجگاه که در سال 1909 به موازات دریای خزر در باکو تأسیس شده‌است.این پارک در حدود 3 کیلومتر و 750 متر در سواحل جنوبی دریای خزر، از میدان ملی پرچم تا میدان آزادی باکو کشیده شده‌است.

موزه ادبیات نظامی

در سال 1939 تأسیس شد. این موزه وامدار نام نظامی گنجوی است. موزه فی‌مابین سال‌های 1959 الی 1967 تحت بازسازی‌های جامع قرار گرفته و مساحت آن بسط داده شده‌است. موزه مشغول به گردآوری و تحقیق در رابطه با اسناد مربوط به فرهنگ و ادبیات آذربایجان، حفاظت از آنها در بنیادهای علمی و به نمایش گذاشتن آنها در موزه‌ها و نمایشگاه‌ها است.

کاروانسرای شکی

 کاروانسرای شکی در شهر شکی در خیابان میرزا فتحعلی آخوندزاده واقع‌است. مساحت کل کاروانسرا 6000 متر مربع می‌باشد. این اثر با استفاده از آجر و سنگ‌ریزه بنا گردیده‌است، که سبک و سیاق سنتی معماری شکی محسوب می‌شود.

آرامگاه نظامی گنجوی

به احترام شاعر فارسی‌زبان قرن دوازدهم نظامی گنجوی ساخته و خارج از شهر گنجه واقع شده است. این مقبره ابتدا سال 1947 به جای یک بنای قدیمی تخریب شده ساخته شد و در سال 1991 به شکل فعلی آن بازسازی شد.

مرکز فرهنگی حیدر علیف

یک مجموعه فرهنگی در باکو است. این مجموعه توسط زها حدید معمار بریتانیایی-عراقی طراحی شده‌است. این مجموعه یک ساختمان به زیر بنای 57500 متر مربع است که دارای فرمی چشم‌نواز و به یاد ماندنی است ، سیالیّت و عدم استفاده از گوشه‌های تند سبب شده‌است که این بنا مورد توجه بسیاری قرار گیرد.

این مجموعه اسم خود را وامدار اولین منشی جامعه سوسیالیستی آذربایجان و همچنین رئیس‌جمهور آذربایجان از سال 1993 تا 2003 یعنی حیدر علیف است.

اﻗﺘﺼﺎد و درآﻣﺪ

اﻗﺘﺼﺎد آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ

ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻬﻢ: ﻓﺮش، ورﻧﯽ، ﭼﺮم و…

ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ: ﺑﺎﻗﻠﻮای ﻣﺨﺼﻮص، ﺷﮑﻼت ﻣﺘﻨﻮع و…

نکات جالب

  • مردم آذربایجان به شدت عاشق پنکیک هستند. در کشور آذربایجان انواع پنکیک با استفاده از مواد مختلف و به روش‌های گوناگون تهیه شده و به فروش می‌رسد.
  • مرزهای آذربایجان تودرتو و پیچیده هستند. برخی از مرزهای کشور آذربایجان به درستی مشخص نیستند و به دلیل وجود کوهستان و یا جنگل بر روی مرزها، بسیار پیچیده شده‌اند.
  • در آذربایجان هیچ جشنی بدون وجود چای کامل نیست. مردم آذربایجان چای را به همراه خوراکی‌هایی چون مربا، آویشن، لیمو، نعناع و گل سرخ میل می‌کنند.
  • اسب‌های محلی آذربایجان به دلیل داشتن هوش و ذکاوت و سرعت و قدرت زیاد بسیار مشهورند. در واقع اسب‌های این منطقه از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین نژادهای اسب در جهان محسوب می‌شوند.
  • افراد بسیاری عقیده دارند در بخش‌های زیادی از آذربایجان بوی تخم مرغ می‌آید؛ دلیل این ، خروج گازهای مضر از داخل آتشفشان است و گفته می‌شود که بیش از 400 آتشفشان در این کشور وجود دارد.
  • در باکو امکان قایق‌سواری وجود دارد. کمتر کسی می‌داند که در شهر باکو نیز همچون ونیز ایتالیا آبراهه‌هایی وجود دارد که می‌توان داخل آنها قایق‌سواری کرد.
  • بسیاری از مردم آذربایجان دندان‌هایی از جنس طلا دارند. آنها این نوع دندان‌ها را جایگزینی برای دندان‌های خراب می‌دانند و همچنین تصور می‌کنند که طلایی کردن دندان‌ها نوعی پس انداز محسوب می‌شود.
  • در یکی از پارک‌های آذربایجان مجسمه‌ای از یک جاسوس وجود دارد. ریچارد زورگه یکی از نظامیان آذربایجان بود که توانست آذربایجان را با کارهای جاسوسی‌اش در طی جنگ با روسیه نجات بدهد بنابراین از او تندیسی ساختند و در پارک زورگه در باکو قرار دادند.

نظردهید