بلژیک

اروپا بلژیک آژانس دیبا

معرفی

بلژیک ، کشوری در غرب اروپا ، یکی از اعضای اتحادیه اروپا و پایتخت آن بروکسل است. در شمال با هلند،  شرق با آلمان، جنوب شرقی با لوکزامبورگ، در جنوب با فرانسه و از شمال غربی با دریای شمال مجاور است.

در 60 درصد از مناطق ، به زبان هلندی و در 40 درصد مناطق جنوبی فرانسوی صحبت می‌شود . در پایتخت هر دو زبان رایج است. همچنین کمتر از 1 درصد مردم بلژیک نیز آلمانی‌زبان هستند و در شرق کشور زندگی می‌کنند.

از اواخر سده‌های میانه تا سده هفدهم، کانون بازرگانی و فرهنگی پر رونقی به‌شمار می‌رفته ‌است. از سدهٔ شانزدهم تا انقلاب بلژیک در سال 1830  و جدایی این کشور از هلند، بلژیک محل جنگ‌های بسیاری بین قدرت‌های اروپایی بود و به همین دلیل به عنوان «میدان جنگ اروپا» لقب گذاری شده بود.

اخیراً بلژیک عضو برجسته‌ای از اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود و میزبان تعدادی از نهادهای اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی از جمله ناتو است.

اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ، دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﯾﻦ در آنجا اﺳﺖ.

اقتصاد

این کشور ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. واردات ﻋﻤﺪه آن میتوان از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، اﻟﻤﺎس ﺧﺎم، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻔﺘﯽ، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻟﺒﺎس و… نام برد.

همچنین ﺻﺎدرات ﻋﻤﺪه آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ، آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد، اﻟﻤﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻪ، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻔﺘﯽ و…

آب و هوا

آب و ﻫﻮا در ﺑﻠﮋﯾﮏ، ﻣﻌﺘﺪل درﯾﺎﯾﯽ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ زﯾﺎد ، در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

جاذبه های گردشگری

ﮔﺮﻧﺪ ﭘﻠﯿﺲ

اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮج ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی زﯾﺒﺎی 300 ﺳﺎﻟﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺐ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه دارد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ که ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﻮر در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ، ﻓﻀﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .

اﺗﻤﯿﻮم

 بنای یادبودی است که برای اکسپو 58 ساخته شده . این بنا توسط آندره واترکین به ارتفاع 102 متر و متشکل از ۹ گوی از جنس فولاد ضد زنگ، متصل به هم ساخته شده است. این بنا بر اساس ساختار آهن و در مقیاس 165 میلیارد بار بزرگ‌تر از اندازه واقعی طراحی شده است.

ﻣﻮزه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺑﻠﮋﯾﮏ

ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮزه ﮔﺮد آوری ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻮزه ای وﺳﯿﻊ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺗﺮه ﻫﺎﻧﺲ ﻣﻤﻠﯿﻨﮓ از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.

در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ آﺛﺎری از ون ﮔﻮگ، ﻣﺎﺗﯿﺲ، داﻟﯽ، ﺷﺎﮔﺎل، ﻣﯿﺮو و ﻏﯿﺮه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

ﻣﻮزه ارﺗﺶ ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺎﻣﯽ

در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﯿﻨﮑﺎﻧﺘﻨﯿﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﯾﯽ از رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ارﺗﺶ و ﺟﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﺑﻠﮋﯾﮏ رخ داده اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارد. اﯾﻦ ﻣﻮزه از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ : ﺗﺎرﯾﺦ ارﺗﺶ ﺑﻠﮋﯾﮏ، ﺳﺎﻟﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی زرﻫﯽ و ﺗﺎﻧﮑﻬﺎ، و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﯽ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮزه ﻟﻮازم ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

اﯾﻦ ﺑﻨﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﯿﺶ از 7000 آﻟﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ، از ﺗﻤﺎم اﻋﺼﺎر و ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ . رﺳﺘﻮران ﭘﺸﺖ ﺑﺎم اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﺎی ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر است.

ﻣﻮزه ﻫﻮرﺗﺎ

ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﻣﺸﻬﻮر دوران آرت ﻧﻮوو، وﯾﮑﺘﻮر ﻫﻮرﺗﺎ است. وﯾﮑﺘﻮر ﻫﻮرﺗﺎ 110 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺘﻞ ﺳﺎووی و ﻫﺘﻞ ون اﯾﯿﺘﻮﻟﺪ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﺟﺰﺋﯿﺎت داﺷﺖ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﺳﻨﺖ ﮔﻮدوﻻ

ﻧﻤﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی زﯾﺒﺎ ، ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮔﻮﺗﯿﮏ اﺳﺖ . ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اروﭘﺎ را ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺗﺤﺖ ﭘﻮشش ﻗﺮار داد. اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﭼﺎرﻟﺰ، ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻘﻮش را در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﻫﺪا ﮐﺮد.

حقایق جالب

  • شبکه حمل و نقل شهری در بلژیک ، به گونه‌ای است که شب‌ها از ایستگاه‌های فضایی ، به وضوح دیده می‌شود. اولین بار یک فضانورد ، در دسامبر سال 2012 تصویر بلژیک را از فضا ثبت کرد.
  • بلژیک را به شکلات‌های خوشمزه و سیب‌زمینی سرخ‌کرده‌اش می‌شناسند. جالب است بدانید ، در فرودگاه بروکسل در هر دقیقه ، حدود 6 کیلوگرم شکلات فروخته میشود.
  • حتما کارتن تن تن را به یاد می‌آورید. وقتی در بروکسل راه می‌روید با دیدن صحنه‌های مختلف کارتنی روی دیوارهای شهر، به کودکی سفر می‌کنید.
  • در مراسم دوسالانه فرش گل که در میدان مرکزی بروکسل برگزار می‌شود، همه هنردوستان به میدان آمده تا در برپایی فرشی از گل‌های رنگارنگ نقش داشته باشند. این فرش گل زیبا در ابعاد 75 در 24 متر پوشیده از گل‌های زیبای بگونیا، کوکب، چمن و پوسته درخت است.

نظردهید