یونان

اروپا یونان آژانس دیبا

معرفی

ﯾﻮﻧﺎن ﮐﺸﻮری در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اروﭘﺎ و ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ آﻟﺒﺎﻧﯽ، ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و در ﺷﺮق ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ دارای ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ. ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﯾﻮﻧﺎن در ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ درﯾﺎی اژه اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه و از ﻏﺮب ﺑﻪ درﯾﺎی ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﯾﻮﻧﺎن ﺣﺪود 6000 ﺟﺰﯾﺮه دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ 227 ﻣﻮرد آن دارای ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﯾﻮﻧﺎن در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺳﻪ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ، اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و وارث ﻣﯿﺮاث ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن، اﻣﭙﺮاطوری ﺑﯿﺰاﻧﺲ و ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻬﺎر ﻗﺮن ﺳﻠﻄﻪ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺪ ﺗﻤﺪن ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ و زادﺑﻮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب، ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ، ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ.

ﯾﻮﻧﺎن دارای ﺗﺎرﯾخ  وﯾﮋه و ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ، و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارای ﻧﻔﻮذ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎ و آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮب ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

.آتن پایتخت و سالونیک، پاتراس و هراکلیون از شهرهای بزرگ آن به‌شمار می‌روند. اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

اقتصاد

ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه درآﻣﺪ زاﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ و 15 درصد از ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 5.16 درصد از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﯾﻮﻧﺎن ، در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮآورده ﮐﺸﺎورزی، زﯾﺘﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد. درﯾﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ، 70 درﺻﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. از دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ راﯾﺞ در ﯾﻮﻧﺎن، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، ﻧﺴﺎﺟﯽ، ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺳﺎزی و ﻓﻠﺰ ﮐﺎری، ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

آب و هوا

ﯾﻮﻧﺎن دارای آب و ﻫﻮای ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻌﺘﺪل و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎی ﻫﻮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺣﺪود 30 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در آﺗﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮد.

جاذبه های گردشگری

آکروپلیس

معروف ترین تپه در پایتخت یونان ، هیچ سفری به آتن بدون دیدن آکروپلیس کامل نمی شود. بسیاری از خرابه های مشهور آتن در این جا قرار دارند. با این که آکروپلیس فقط 156 متر ارتفاع دارد، بلندترین و مرتفع ترین نقطه در روح فرهنگی یونان را دارد. تمام بناهایی که در آکروپلیس قرار دارند ترکیبی خلاقانه و بی همتا از معماری و طبیعت هستند.

پارتنون

یکی از شناخته شده ترین جاذبه های توریستی و از معروف ترین سازه های کشور یونان، پارتنون است . این بنا با ابهت در بالای آکروپلیس ، معماری با شکوهی دارد . ظاهرا پارتنون در سال 438  قبل از میلاد مسیح تکمیل شده است و امروزه نمادی از یونان است.

سازه زئوس

سازه زئوس به عنوان بزرگ ترین سازه یونان شناخته می شود و یک مجموعه ی باستانی است که ساخته شدنش 7 قرن به طول انجامیده است! یونانی ها 515 سال قبل از میلاد مسیح شروع به ساختن این بنا کردند، با این حال مدتی بعد از آن به دلایلی متوقف شد تا این که در سال 175 بعد از میلاد ساخت آن ادامه پیدا کرد. البته بعد از این، چند بار دیگر هم در ساخت آن تاخیرهایی چند ساله به وجود آمد تا اینکه دست آخر ساخته و به زئوس تقدیم شد. امروزه این بنا مانند یادآوری از تاریخ یونان است با این حال از 104 ستون آن فقط 15 تا باقی مانده است، طول هر کدام از این ستون ها 17 متر است.

سانتورینی

این جزیره یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری یونان می باشد. فیرا مرکز این جزیره زیبا است و بناهایی که از تلفیق معماری ونیزی و سیکلادی ساخته شده اند در آن  به چشم می خورد ، فیرا یکی از مناطق دیدنی یونان است .و خوب است بدانید که بر روی لبه یک صخره بلند ساخته شده که با خیابان ‌های سنگفرش‌ شده سفید خود معروف است

میکونوس

یکی دیگر از جزیره های معروف و جذاب یونان است . در این شهر  ، خیابان‌های کوچک و پر پیچ ‌و‌ خمی وجود دارد که در سفر به آن باید حتما به این خیابان ها بروید و خانه ‌های زیبا با سقف ‌های سفید رنگ آن را ببینید ، در خیابان ‌های شهر مغازه ‌ها و بوتیک‌ های کوچک ، گالری‌ های هنری ، کافه ‌ها و رستوران ‌های زیادی وجود دارد.

کرت

بزرگ ‌ترین و پر جمعیت ‌ترین جزیره یونان ، جزیره کرت است ، اگر به دنبال هیاهو و جمعیت زیاد و تفریحات شبانه هستید ، بهتر است که به این جزیره سفر کنید. در این جزیره آثار تاریخی مانند کاخ کنوسوس را هم می توانید ببینید ، این کاخ به دوران تمدن مینوآن  باز می گردد .

رودز

جزیره رودز در نزدیکی ساحل ترکیه قرار دارد و مقصد بسیار مناسبی برای افرادی است که به تاریخ و باستان شناسی علاقه دارند. این جزیره به دلیل نزدیکی به ترکیه حال و هوای شهرهای ترکیه را در تفرجگاه ‌های ساحلی و روستاهای جذابش دارد ، در جزیره رودز جاذبه های تاریخی بسیاری از جمله شهرک قدیمی قرون ‌وسطایی ، معبد آپولو ، آکروپلیس لیندوس ، قصر فرمانروا و پل پیاده رودز وجود دارد که می توانید از آن ها بازدید کنید .

ارختئوم

ارختئوم سازه ای بی نهایت شگفت انگیز و خیره کننده از مرمر خالص است ، که در آکروپلیس قرار دارد و یکی از قطعات افسانه ای معماری یونان است. ساخت این بنا به سال 3521 قبل از میلاد مسیح برمی گردد و در کنار تاریخ آن، 6 بانویی که در ظاهر این بنا هستند و انگار بخشی از این بنا را نگه داشته اند واقعا خارق العاده است.

تئاتر دیونیسوس

ساختمان این تئاتر 6 قرن قبل از میلاد مسیح ساخته شده و در صخره ای در آکروپلیس کنده کاری شده است . بسیاری از تراژدی ها و کمدی های معروف یونان در این تئاتر رقم خورده اند. و جالب این که این مکان گنجایش 17000  نفر را دارد !

بیزانتین و موزه مسیحیت

یکی از جاذبه های توریستی شهر آتن ، موزه مسیحیت است که در واقع مربوط به مسیحیان ارتدوکس است. این موزه شامل آثار تاریخی پر ارزشی از دوره های زمانی مختلف آتن است که یکی از آن ها مربوط به دوره بیزانتین، قرون وسطی و اوایل دوران مسیحیت است.

بازار رمی

بازار رم در اوایل مسیحیت ساخته شده است و بخشی از امپراطوری رم است. در واقع یک بازار بزرگ در فضای باز بوده که به وسیله ی ستون های بلندی احاطه شده است و مغازه ها در فضای داخلی این ستون ها بوده اند.

تپه ی فیلوپاپوس

فیلوپاپوس دست کمی از آکروپلیس ندارد و این تپه هم تاریخی طولانی دارد. در مورد اسم این تپه باورهایی وجود دارد که یکی از آن ها اشاره به هم نام بودن این تپه با یکی از سناتورهای آتن دارد که فردی خیرخواه بوده است. این تپه در ارتفاع 147 متری است و بالای آن می توان چشم انداز زیبایی به آکروپلیس و شهر داشت.

آنافیوتیکا

این منطقه در پایین آکروپلیس و در شمال منطقه ی تاریخی پلاکا قرار دارد. بسیاری از خانه های این منطقه در دهه ی 1950 ، در جریان حفاری های باستانی خراب شدند ولی 45 تا از خانه های اصلی باقی مانده است.

میدان سینتاگما

جالب ترین چیزی که در مورد این میدان وجود دارد ، لحظه ی عوض شدن گاردهای حفاظتی است که در جلوی مقبره ی سرباز بینام رژه می روند.

موزه باستان شناسی ملی

در آن آثاری از عهد عتیق به معرض نمایش گذاشته شده است. این موزه همچنین صنایع دستی ای هم دارد که قدمت بعضی از آن ها به دوران نئولیتیک می رسد.

پلاکا

یکی دیگر از جاذبه های توریستی آتن منطقه ی پلاکا است که در نزدیکی آکروپلیس قرار دارد و دهکده ای جزیره مانند با کافه های فراوان، درخت های کهن، باغ های فراوان و کوچه پس کوچه های باریک سنگی است و غذاهایش بسیار معروف است.

حقایق جالب

  • یونان به عنوان اولین کشور دارای حکومت دموکراسی در جهان شناخته می‌شود.
  • قدمت آتن به 3400 سال قبل بازمی‌گردد.
  • این کشور، دارای سومین خط ساحلی بزرگ دنیا است که حدود 13600 کیلومتر طول دارد.
  • تجارت دریایی یونان، حدود 15 درصد از مجموع ظرفیت جهانی را تشکیل می‌دهد و سومین صنعت دریایی بزرگ دنیا به شمار می‌رود.
  • یونان در میان 10 مقصد پربازدید اروپا قرار دارد. این کشور، 17 اثر باستانی به ثبت رسیده در یونسکو دارد.
  • یونانی‌ها، علاقه‌ی زیادی به غذا و موسیقی دارند. یک وعده‌ی غذایی بهشتی در این کشور، شامل بادمجان، گوشت چرخ‌کرده، پیاز، گوجه فرنگی، ادویه‌جات و سس بشامل است که غذای ملی یونان (موساکا) محسوب می‌شود.

نظرات (8)

From Benicia Vallejo Take 780 West to 680 South, then follow the directions from the Benicia Bridge above generic cialis cost Study Design Subjects Treatment End points Findings Porst et al42 RDBPCSs 293 men with 3 month history of ED Tadalafil 5 mg or 10 mg daily for 12 wk IIEF-EF domain score, SEP2, SEP3 Tadalafil significantly improved EF relative to placebo regardless of baseline ED severity Rajfer et al47 RDBPCSs 287 men with 3 month history of ED Tadalafil 2

CIALIS is not right for everyone amazon priligy Rosen RC, Padma-Nathan H, Shabsigh R, Saikali K, Watkins V, et al

cheapest place to buy cialis What are the most important things I need to know about VIAGRA sildenafil citrate 25 mg, 50 mg, and 100 mg tablets and generic VIAGRA

Сыворотка Xlash богата минералами, витаминами и протеинами. Эти активные вещества воздействуют как на волосяные фолликулы, стимулируя рост здоровых и крепких ресниц, так и на отросшие ресницы, увлажняя, питая их, восстанавливая их структуру и защитные свойства. Капли Careprost содержат активные ингредиенты ۰,۰۳% офтальмологического раствора Биматопроста. Карепрост в большинстве случаев безвреден для глаз. Изначально средство использовалось для лечения глаукомы. Но если вы сомневаетесь в целесообразности и безопасности применения раствора конкретно в вашем случае, проконсультируйтесь у хорошего офтальмолога.  Общие сведения о нежелательных реакциях при применении биматопроста в виде ۰,۰۳% капель для местного применения были получены в ходе мультицентрового рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования в параллельных группах с участием ۲۷۸ взрослых пациентов, которые получали терапию исследуемым ЛС в течение ۴ мес. https://www.biyogi.com/forum/profile/chandapinckney9/ Выберите страну ۳. ЭМС, ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ Уникальный роликовый вибромассажер WellDerma Face Lifting Vibration Roller надежный помощник в домашней борьбе за здоровую и молодую кожу. Массажер предназначен для точечного контурного массажа и роликового массажа. Направлен на подтяжку овала, снятия отечности, общего массажа лица. Подходит для тонкой и чувствительной кожи, не растягивая ее. Бьюти-технологии не стоят на месте, поэтому сегодня существуют массажеры с разными режимами работы и принципами влияния на кожу. Можно остановиться на более простом и доступном по цене варианте из ручных массажеров, а можно купить высокотехнологичный девайс, который заменит большинство профессиональных косметологических процедур. Выбор только за тобой! Доступно: ۰ шт. Обратный звонок Эффективный разминающий ۳D роликовый массажер для точечного массажа. Подходит для рук и ног, спины, ягодиц и ступней. Данный массажёр является одним из эффективных способов восстановить упругость кожи и при этом разгладить морщины, тем самым сохранить молодость кожи. Ма…

We never store personal information either, meaning you can safely and confidently order with us over and over again, and benefit from our shipping and delivery service to Houston best place to buy cialis online reviews

The eye is the second most frequent site of infection. doxycycline for covid pneumonia

نظردهید