اوکراین

اروپا اوکراین آژانس دیبا

معرفی

اﮐﺮاﯾﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺷﺮق ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ، از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺑﻼروس؛ از ﻏﺮب ﺑﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎن، اﺳﻠﻮاﮐﯽ و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن؛ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ روﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻟﺪاوی ﻫﻢ ﻣﺮز اﺳﺖ و در ﺟﻨﻮب آن درﯾﺎی ﺳﯿﺎه و درﯾﺎی آزوف ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ و دﺷﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن دﻧﯿﭙﺮ، ﺳﻮرﺳﮑﯽ دوﻧﺘﺲ، دﻧﯿﺴﺘﺮ و ﺑﻮگ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و ﺑﻪ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه و آزوف ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ، در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ ، دﻟﺘﺎ داﻧﻮب در ﻣﺮز اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮهﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺸﯽ از رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎی ﮐﺎرﭘﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن در اﮐﺮاﯾﻦ، ﮐﻮه ﻫﻮرﻻ اﺳﺖ . در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻧﯿﺰ رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎی ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻣﺘﺪاد دارد.
دﯾﻦ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. درواﻗﻊ ﺣﺪود 96.2 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﮐﺮاﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آن اﺳﻼم ﺑﺎ 0.7 درﺻﺪ و ﯾﻬﻮدﯾﺖ 0.6 درﺻﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن 2.5 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

آب و هوا

اﮐﺮاﯾﻦ دارای آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﻗﺎره ای اﺳﺖ ، ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪای وﺟﻮد دارد. ﺑﺎرش ﺑﺎران در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮐﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش در ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش در ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ.

جاذبه های گردشگری

اﮐﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮان ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺸﺘﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ اﮐﺮاﯾﻦ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .

پارک سوفیفسکی

پارک ملی سوفیفسکی در شهر اومان و استان چرکاسی ، در سال 1976 ساخته شد. این پارک زیبا توسط «استانیسلاو پوتوتسکی» فرمانده نظامی لهستانی برای همسرش سوفیا طراحی و ساخته شد و این پارک را با نام او نام‌گذاری کرد .

صومعه پچرسک لاورا کیف

صومعه تاریخی مسیحی ارتدکس در شهر کیف است. این صومعه که در فهرست میراث تاریخی یونسکو قرار دارد یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین صومعه‌ها در کشور اوکراین و شرق اروپا است؛ همچنین شامل معماری باشکوه و بی‌نظیری است که هرکس را مجذوب خود می‌کند.

شهر کامیانتس پودیلسکیی

یکی از قدیمی‌ترین شهرها با قلعه‌های تاریخی در غرب اوکراین است. این شهر شاهد زندگی ملیت‌های بسیاری در خود بوده است و تاریخچه فرهنگی غنی دارد. از جاذبه‌های گردشگری آن می‌توان به قلعه‌ها، خانه‌ها و عمارت‌های باشکوه با معماری‌های زیبا در مرکز شهر اشاره کرد.

جزیره خورتیتسیا

 یکی از بزر‌گ‌ترین جزایر در رودخانه «دنیپر» است. این جزیره، طبیعت بکر و زیبایی دارد و به عنوان یک موزه طبیعی تلقی می‌شود. همچنین  این  منطقه دیدنی، قلمرو زندگی بسیاری از جانوران است و شامل

جنگل‌ های بلوط و صنوبر است. بخش تاریخی این جزیره در شهر صنعتی «زاپروژیا» قرار دارد و موزه‌ای با همین نام آثار تاریخی را نگهداری  می‌کند؛ علاوه‌ بر این، نمایش  اسب‌سواری  هم از کارهایی است که در این جزیره برگزار می‌شود.

شهر باستانی خرسونسوس

شهری باستانی در شبه‌جزیره  کریمه که نزدیک به 2500 سال پیش تاسیس شده است. این شهر تاریخی به سه قسمت دیوار دفاعی، آمفی‌تئاتر رومی و معبد یونانی تقسیم می‌شود. علاوه بر این کلیسایی هم  در  این  مکان در قرن 19 ساخته شده است که هم‌ اکنون موزه‌ای برای نگهداری آثار ارزشمند و تاریخی است. این مکان دیدنی وباشکوه درسال 2013 در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت .

کلیسای جامع سنت سوفیا

کلیسای جامع سنت سوفیا،  در شهر کیف دارای یک معماری برجسته است که در زمان دولت «روس کیف» ساخته شده .  این کلیسا یکی از اولین مکان‌های دیدنی در کشور اوکراین بود که درفهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت . امروزه این کلیسا یکی از معروف‌ ترین بخش‌های شهر است و به عنوان موزه‌ مسیحیت اوکراین شناخته می‌شود.

 قلعه خوتین

دژی در غرب اوکراین و در کناره رودخانه نیستر است. این قلعه درجنگ‌های متعدد دردست کشورهای مختلف بوده و به همین دلیل اسم‌های بسیاری داشته است.

جاذبه های دیگر

چرنوبیل

اتاق کنترل راکتور شماره چهار نیروگاه هسته ای “چرنوبیل” به عنوان یک مکان توریستی فعالیت خود را آغاز کرده است.

فاجعهٔ چرنوبیل یک حادثه هسته‌ای بود که در تاریخ 26 آوریل 1986 در رآکتور هسته‌ای شماره 4 در نیروگاه چرنوبیل، در نزدیکی شهر پریپیات در شمال اوکراین، رخ داد. از آن پس این شهر به مکانی ممنوعه تبدیل شد

شبه‌جزیره کریمه

شبه جزیره کریمه در جنوب اوکراین واقع شده و تقریباً کل این ناحیه به وسیله دریای آزوف و دریای سیاه احاطه شده‌است.

کوکتبل

 یک شهرک گردشگری در جنوب شرقی شبه جزیره کریمه است. کوکتبل بر کرانه دریای سیاه در نیمه راه بین فئودوسیا و سوداک قرار گرفته و از توابع تئودوسیا به شمار می‌رود.

خارکیف

دومین شهر بزرگ اوکراین است. خارکف در 1650 پایه‌گذاری شد و از سال 1919 تا 1934 پایتخت این کشور بود .

حقایق جالب

  • قدمت زندگی بشر در منطقه‌ی فعلی کیف به 4 هزار سال قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد. از طرفی زمان پیدایش شهری به شکل امروزی در این ناحیه، به قرن 5 میلادی می‌رسد.
  • در قرن 11 میلادی شهر کیف بزرگ‌ترین شهر اروپا محسوب می‌شده است. در آن زمان کیف 10 برابر شهر پاریس ، در آن زمان وسعت داشت.
  • کیف ششمین پایتخت پرجمعیت اروپا پس از شهرهای مسکو، لندن، برلین، مادرید و رم به‌شمار می‌رود.
  • مردم کشورهای روسیه، بلاروس و لهستان به ترتیب بیشترین ملیت‌های دیگر کیف را پس از ساکنین محلی تشکیل می‌دهند.
  • یکی از القاب کیف، «شهر قهرمان» است. این لقب به مقاومت این شهر در مقابله با ارتش نازی‌ها در سال 1941 اشاره دارد.
  • ایستگاه‌های متروی کیف از عمیق‌ترین متروهای اروپا محسوب می‌شود.
  • کیف میزبان یکی از مرتفع‌ترین مجسمه‌های یادبود است . مجسمه‌ی «مادرلند»  با ارتفاع 63 متر( خود مجسمه ) یا ارتفاع 103 متری ( با احتساب پایه‌ی تکیه‌گاهش از سطح زمین ) در این شهر قرار دارد.
  • بلندترین ساختمان کیف، برج مخابراتی و تلویزیونی این شهر است که با 380 متر ارتفاع ، در سال 1973 ساخته شد.

نظرات (9)

cialis generic name Bai Yuchen best over the counter erectile dysfunction asked, I heard that you were able to kill your own 80 of cialis male enhancement pill coupon elder brother when you were a teenager He was 80 of cialis male enhancement pill coupon also a prince of a subjugated country and was born in a royal family, but when he was twelve or thirteen years old, he let him kill

Тушь для ресниц Еще ты можешь использовать черную тушь как базу, прокрасив ресницы по всей длине от корней до самых кончиков. И только на кончики ресниц нанести тушь яркого цвета. За кулисами показа Dries Van Noten осенью ۲۰۱۸ года визажист Питер Филипс украсил ресницы моделей яркими оттенками туши Dior Diorshow Pump ‘n’ Volume, включая этот потрясающий коралловый цвет, чтобы создать незабываемые бьюти-образы с неоновыми акцентами. Он сохранил естественность их кожи лица и губ, сместив весь фокус на глаза, и это отличный пример для подражания. Ориентировочная цена $۳۰. +۷ (۴۹۵) ۵۴۰-۴۷-۱۵ Цвет туши для ресниц бывает совершенно разный — он может подчеркивать глубину глаз как в ярких вечерних или арт-образах, так и для повседневного мейкапа. Не стоит бояться пользоваться разноцветной тушью — главное правильно ее подобрать. Сохранить безупречный макияж даже в непредвиденных ситуациях поможет водостойкая тушь Ив Роше. Легкая обволакивающая текстура равномерно прокрашивает и удлиняет реснички, раскрывая взгляд. https://wiki-club.win/index.php?title=Штамп_подводка_для_глаз_звездочка Бифидум БАГ, Трилакт и Экофлор против поллиноза Комплекс жидких пробиотиков Бифидум БАГ, Трилакт и энтеросорбент Экофлор снимает аллергические реакции, т. к. метаболиты бифидо и лактобацилл, входящих в состав комплекса, стимулируют синтез фермента гистаминазы, разрушающего гистамин, снижая выраженность аллергических реакций. Во время ХТ очень хорошо принимать вместо молока, можно с чаем – детское питание (сухое) на основе козьего молока, оно бывает разное до ۱ года и после года детям, но для нас оно очень полезно там много микроэлементов и витаминов, меньше консервантов, легко растворяется, продается в банках с мерной ложкой. Рекомендую для восстановления крови. Тренд на коррекцию фигуры остается по-прежнему высок. Для этого применяют комплексный подход: Подарки!аппарат стронг алматы strong 204 алматы Товары для красоты и здоровья Прочие товары для красоты и здоровья ۲۹ ۰۰۰ тг.

Or did clomid not work and in fact messed my cycle up a little while I still managed to ovulate naturally tho later than normal. where can i buy omifin Potential risks of an increased testosterone level include cardiac events such as increasing blood pressure, heart attacks, and stroke.

indications for tamoxifen Habitual alcohol consumption associated with reduced semen quality and changes in reproductive hormones; a cross-sectional study among 1221 young Danish men.

Briefly, mice were anesthetized with an isoflurane vaporizer Vetamac Inc. doxycycline treat std 2013 May; 169 2 337- 52.

نظردهید