ژاپن

 آسیا ژاپن آژانس دیبا

معرفی

ژاﭘﻦ کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است و دوﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن را دارد. ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﻧﯿﭙﻮن ﮐﻮﮐﻮ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ، ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و روﺳﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ. ﮐﻮهﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از آﻧﻬﺎ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻮداﯾﯽﻫﺎ و ﺷﯿﻨﺘﻮﻫﺎ 84 درﺻﺪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﺪود 16 درﺻﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ژاپن با جمعیتی در حدود 126 میلیون نفر یازدهمین کشور پرجمعیت جهان است. توکیو پایتخت ژاپن با حدود 13 میلیون نفر جمعیت ، از بزرگترین و گرانترین پایتخت‌های جهان است.

آب و هوا

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ژاﭘﻦ دارای آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ ، وﻟﯽ ﺷﻤﺎل ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﻮب آن ﻫﻮای ﺧﻨﮏ ﺗﺮی دارد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد و ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻨﮑﯽ دارد؛ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺟﺰاﯾﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ ژاﭘﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻼﯾﻤﯽ دارﻧﺪ. وﻟﯽ ﮐﻼ 4 ﻓﺼﻞ ﻣﺠﺰا در ژاﭘﻦ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻌﻼوه ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﻮن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ روزﻫﺎ ﻫﻮا اﺑﺮی و ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻢ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.

اقتصاد

ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 2010 ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ ، ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﺑﻮده و در آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ دوم را دارد. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪودی اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﺟﺰاﯾﺮ و ﺧﺎک آن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ. وﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﻤﺪه در ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﺻﺎدرات ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از درآﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ژاﭘﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﻋﻤﺪه ژاﭘﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

جاذبه های گردشگری

کیوتو

کیوتو  یکی از برترین شهرهای موردعلاقه گردشگران است که معابد زیبا، زیارتگاه، قصر، باغ و جنگل‌های بامبو، در دل آن قرار گرفته است. در این شهر فرهنگ سنتی با زندگی روزانه مردم آمیخته شده است.

توکیو

به‌عنوان پایتخت ژاپن یک شهر زنده و پرجمعیت است. یک گردشگر می‌تواند چند روز در توکیو بماند و در این مدت غذای دریایی بخورد، در موزه‌های شهر بچرخد، از آسمان‌خراش‌های شهر دیدن کند و از فرهنگ و زندگی مدرن این منطقه لذت ببرد. رسوم ژاپنی در جای‌جای این شهر دیده می‌شود. در خیابان می‌توانید لباس‌های ژاپنی خریداری کنید، از نمایش‌های ژاپنی دیدن کنید و از انبوه رنگ‌ها لذت ببرید. برای خوردن غذاهای دریایی به بازار بروید، روزانه هزاران تن غذای دریایی در آنجا خریدوفروش می‌شود.

اوزاکا

به‌عنوان یک شهر بندری جاذبه‌های بسیار زیادی دارد. استودیوی جهانی ژاپن، آکواریوم اوزاکا و پارک قصر اوزاکا، در این شهر قرار دارد.

هاکونه

یک روستای کوهستانی بسیار زیبا با چشمه‌های آب گرم است که در نزدیکی کوه فوجی قرار دارد. در آنجا میتوانید در حمام عمومی و یا کاروانسرا، حمام سنتی اونسن را امتحان کنید. همچنین از معبد هاکونه که در انتهای دریاچه آشینوکو قرار دارد نیز دیدن کنید.

کوبه

یک شهر بندری است که در آنجا می‌توانید از فعالیت‌های مختلف، ماجراجویی‌ها، فروشگاه‌ها و رستوران‌ها لذت ببرید. به‌عنوان‌مثال می‌توانید در آریما اونسن که یک چشمه آب گرم است ریلکس کنید، در موزه زلزله درباره سیاره زمین اطلاعاتی کسب نمایید . افرادی که به غذا، بخصوص غذاهای گوشتی علاقه دارند از تنوع غذایی ژاپن لذت خواهند برد. در این شهر گوشت کوبه بسیار معروف است و تقریباً در تمام منوها دیده می‌شود.

نارا

یک شهر زیبا و آرام و با جمعیت بودایی است. در این شهر آثار هنری و فرهنگی قدیمی وجود دارد که به قرن هشتم بازمی‌گردد و این شهر را به یکی از مهم‌ترین شهرهای کشور تبدیل میکند. ازجمله مناطق دیدنی آن عبارت‌اند از مجسمه بودا، معبد کاسوگا تایشا و پارک نارا که می‌توانید در میان معابد، موزه و حیات‌وحش آن گردش کنید.

ساپورو

به‌عنوان یک منطقه کوهستانی ، با آب‌وهوای سرد برای افراد ماجراجو یک مقصد جذاب است. در این منطقه فستیوال‌های یخ و مسابقات اسنوبرد برگزارشده و ورزشکاران می‌توانند در آنجا ورزش کنند.

کاماکورا

یک شهر آرام با چندین معبد بودایی، معابد شینتو و یک مجسمه بزرگ بودا است . در میان معابد مسیرهای پیاده‌روی وجود دارد که به جنگل‌های بامبو و تپه‌های زیبا منتهی می‌شوند. برای فارغ شدن از پیاده‌روی می‌توانید قطار برقی سوار شوید ، که شما را در بین ایستگاه‌های فوجیساوا و کاماکورا می‌چرخاند. این قطار بسیار پرسروصدا، لرزان و کند است اما تجربه خوبی را در اختیارتان قرار می‌دهد. کاماکورا سواحل خوبی دارد که می‌توانید در آنجا موج‌سواری کنید.

یوکوهاما

با گرش در خیابان‌های یوکوهاما ، تصور می‌کنید که به چین رفته‌اید. باوجود هزاران رستوران و فروشگاه چینی و همچنین محله چینی‌ها، تأثیر فرهنگ چینی در آنجا به‌شدت احساس می‌شود. این شهر باوجود 3.7 میلیون نفر جمعیت رقیب توکیو بوده و آسمان‌خراش و امکانات مدرن در آنجا دیده می‌شود.

شبه جزیره ایزو

شبه‌جزیره ایزو یک مکان آرام با تفریحات و ماجراجویی‌های مختلف است. در این منطقه چشمه‌های آب گرم، مکان‌های لوکس، سواحل آرام و خط ساحلی ناهموار برای پیاده‌روی، وجود دارد. فستیوال درخت کاوازو چری در این مکان برگزار می‌شود و گردشگران می‌توانند از شکوفه‌های آن لذت ببرند.

هیروشیما

بمب هسته‌ای جنگ جهانی دوم در هیروشیما، بیش از 100000 نفر را از بین برد و صدها ساختمان شهر را ویران نمود. امروزه گردشگران می‌توانند با بازدید پارک یادبود صلح و موزه، یاد و خاطره آن افراد را زنده نگه دارند. امروزه صنعت گردشگری باعث رشد این شهر شده است. گردشگران می‌توانند از دو مکانی که جز میراث یونسکو است دیدن کنند: معبد ایتسوکوشیما و یادمان صلح هیروشیما

شیکوکو

این جزیره که کوچک‌ترین جزیره مهم ژاپن است، به دلیل اهمیت مذهبی، “جزیره معنوی” نامیده می‌شود. بسیاری از افراد مذهبی یک مسیر 1200 کیلومتری را پیاده طی می‌کنند تا از 88 معبد آن، دیدن کنند.

تاکایاما

یکی از معدود شهرهای ژاپن است که به ‌شدت به ریشه‌های سنتی خود وابسته است. این شهر در حفاظت از گذشته ، بسیار موفق عمل کرده و ساختمان‌های رنگارنگش هنوز پابرجاست. در دوره فئودالی هنرمندان و نجاران این شهر ، با غرور فعالیت می‌کردند و به همین دلیل در این شهر، سازه‌های قدیمی بسیار زیبایی وجود دارد.

چیچیجیما

در جنوبی‌ترین نقطه آسیا یک جزیره گمشده گرمسیری است. اگر به ورزش‌های دریایی علاقه دارید می‌توانید در آنجا به موج‌سواری، غواصی، شنا، تماشای وال‌ها، و ..  بپردازید. برای سفر به این جزیره باید حدود ۲۰ ساعت با قایق سفر کنید، به همین دلیل است که این جزیره از چشم گردشگران دور مانده و به یک مکان جادویی تبدیل شده است.

حقایق جالب

  • هر ساله حدود 1500 زمین لرزه ژاپن را می‌لرزاند.
  • در ژاپن بیش از 50 هزار نفر بالای صد سال سن، زندگی می‌کنند.
  • طارهای ژاپن از منظم‌ترین قطارهای جهان است. متوسط تاخیر آن‌ها فقط 18 ثانیه است!
  • هندوانه‌های مربعی شکل ، توسط کشاورزان ژاپنی پرورش داده می‌شود تا بتوانند راحت‌تر آن‌ها را انبار و نگهداری کنند.
  • در ژاپن تعداد حیوانات خانگی بیشتر از تعداد کودکان است!
  • یک فرد ژاپنی که در حادثه‌ی غرق شدن کشتی تایتانیک نجات یافت، در کشور خود «ترسو و نامرد» خوانده می‌شود، چون با بقیه‌ی مسافران نمرده است!
  • در ژاپن 90 درصد گوشی‌های تلفن همراه ضد آب هستند چون جوان‌ها حتی هنگام دوش گرفتن نیز از گوشی‌های خود استفاده می‌کنند.
  • خوابیدن در ساعات کاری در ژاپن قابل قبول است، چون نشان‌دهنده‌ی خستگی از کار زیاد و سخت است!
  •  اگر کسی در ژاپن با پریدن جلوی قطار خودکشی کند، خانوده‌اش به‌ پرداخت جریمه برای اخلال کار قطار محکوم می‌شود!
  • در ژاپن پرداخت انعام یک توهین محسوب می‌شود!

نظردهید