مالدیو

 آسیا مالدیو آژانس دیبا

معرفی

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ، در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪ، 600 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﺷﺎﻣﻞ 1192 ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﺴﻄﺢ و ﮐﻢارﺗﻔﺎع و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی آﺑﺴﻨﮓ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ 202 ﺟﺰﯾﺮه از آﻧﻬﺎ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ 298 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻬﻨﺎوری دارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 0.3 درصد ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﻣﺎ ﻗﻠﻤﺮو درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ، 115300 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد. ﺑﻠﻨﺪای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ از 3 ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﻼم دﯾﻦ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﺳﻼم در ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﺳﺪه دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻧﻮردان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ. ﭘﯿﺶﺗﺮ، ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﭘﯿﺮو آﯾﯿﻦ ﺑﻮدا ﺑﻮده اﻧﺪ.

آب و هوا

آب و ﻫﻮای ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ و درﺟﻪ ﻫﻮا در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺣﺪود 30 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ﻫﺎی آورﯾﻞ ﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎران ﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﺳﺖ.

اقتصاد

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺸﺎورزی، ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. در ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ، ﻧﺎرﮔﯿﻞ، ذرت، ارزن، ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻣﯿﻮهﺟﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ. در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی روﻧﻖ دارد و ﻣﺮدم آن ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ. از ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ، ﻣﺎﻫﯽ، ﮔﻮﺷﺖ، ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.

جاذبه های گردشگری

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻪ

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ اﺳﺖ ، ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﻪ 1656 ﻣﯿﻼدی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﺰدﯾﮏ 5000 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ. ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ و زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻟﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و اﻓﺮاد ﻣﻌﺮوف و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ، در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﻮزه ی ﻣﻠﯽ

اﯾﻦ ﻣﻮزه در ﭘﺎرک ﺳﻠﻄﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ارزﺷﻤﻨﺪ از اﺷﯿﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻋﺘﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ. ﻫﺪف ﮔﺸﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺣﺲ ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ساحل درخشان جزیره وادهو

جزیره وادهو، قطعه‌ای از بهشت و یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های طبیعت را در خود جای داده است. ویژگی خاص و دیدنی این ساحل تنها در شب، زمانی که آب این جزیره به صورت کاملا رویایی در تلالو نور مهتاب می‌درخشد، نمایان می‌شود. گویی میلیون‌ها ستاره کوچک در اعماق دریا قرار دارند. این پدیده نتیجه وجود فیتوپلانکتون‌ها است که آب دریا را مانند آینه ستاره‌ها می‌کنند.

ﻣﻮﻟﯽ آﮔﻪ

اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در ﺳﺎل 1906 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺖ آن ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1953 ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ، اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل 1986 ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﮑﺎن زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺳﺖ.

ﻏﻮاﺻﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﻏﻮاﺻﯽ در آب ﻫﺎی ﺷﻔﺎف و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎی زﯾﺮ درﯾﺎ اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘﯽ در ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ اﻣﮑﺎن ﻏﻮاﺻﯽ در ﻋﻤﻖ ﮐﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.

رستوران سابسیکس

رستوران معروف و منحصربه‌فرد سابسیکس، در اعماق آب‌های جزیره مالدیو قرار گرفته است. در این رستوران می‌توانید غذای مورد علاقه خود را در زیر آب‌های اقیانوس هند میل کنید. مشتریان برای رسیدن به این رستوران باید، سوار قایق موتوری شده و راه‌پله‌ای 3 لایه به ارتفاع 13 متر را طی کنند.

ساحل مصنوعی ماله

یک ساحل ساخت دست انسان در شهر ماله است ، که به یکی از جاذبه‌های گردشگری مالدیو تبدیل شده است. در این ساحل می‌توانید انواع تفریحات آبی از قبیل شنا، موج‌سواری، قایق‌سواری، غواصی و دیگر تفریحات آبی را تجربه کنید، و در کارناوال‌ها، کنسرت‌ها و جشن‌های محلی شرکت کنید.

جزیره مافوشی

مافوشی ، یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین جزیره‌های مالدیو است. این جزیره که نزدیک به یک ساعت و نیم با پایتخت مالدیو، ماله قرار گرفته، نسبت به جزیره‌های دیگر مالدیو از هتل‌ها و اقامتگاه‌های بیشتری برخوردار است.

جزیره باآتول

دارای آب‌هایی شفاف و کریستالی، صخره‌های مرجانی، ساحل‌هایی با شن‌های سفید و آفتابی درخشان و گرم است. این جزیره از 100 اقامتگاه و ویلای زیبا ، مجهز به تمامی امکانات رفاهی، سرگرمی، دکوراسیون شیک و جذاب و فناوری‌های پیشرفته تشکیل شده است.

جزیره هووان فوشی

برای رفتن به هووان فوشی ، باید سوار قایق‌های پرسرعت یا هواپیما شوید. این جزیره همچون مرواریدی درخشان و پوشیده از سواحل شنی سفید‌رنگ و خیره‌کننده در میان آب‌های لاجوردی مالدیو است. همچنین با سفر به این جزیره می‌توانید به اولین اسپای زیر آب دنیا نیز بروید.

جزیره جیراوارو

جیراوارو، به جزیره چهارفصل مالدیو معروف است. این جزیره پس از ساخت اقامتگاه «چهار فصل» در سال 2004 ، به جزیره‌ای قابل سکونت در مالدیو تبدیل شد. در این جزیره می‌توانید گونه‌های گیاهی متنوع و حیوانات زیادی از جمله قناری پرسرخ،‌ خرچنگ، مارمولک‌های اژدها و پروانه‌ها را ببینید.

غواصی در صخره بنانا

صخره بنانا ، یک محدوده محفاظت‌شده دریایی است ، که زیبایی‌های آن و امکان غواصی در آن شهرت بین‌المللی دارد. غارهای متعدد، برآمدگی‌ها، خطوط صخره‌ای و بافت مرجانی آن چنان غنی است ، که انواع گونه‌های دریایی را به خود جذب می‌کند.

جزیره باتالا

جزیره‌ای زیبا در شمال مالدیو است ، که فاصله آن از فرودگاه مالدیو با قایق‌های سریع 90 دقیقه و با هواپیماهای کوچک تنها 20 دقیقه است. ساحل‌های این جزیره از شن نرم و سفید پوشیده شده و دارای پوشش طبیعی زیبایی است. این جزیره آنقدر کوچک است که تنها در 10 دقیقه می‌توانید کل جزیره را بگردید.

حقایق جالب.

  • مالدیو پایین‌ترین کشور در دنیا است! ارتفاع پایین‌ترین نقطه مالدیو از سطح دریا چیزی حدود 1.5 متر است ، و بلندترین ارتفاع کشور از سطح دریا 2.3 متر است.
  • سران مالدیو در سال 2009 ، یکی از جلسات و نشست‌های خود را زیرآب برگزار کردند! این موضوع بسیار عجیب است، ولی حقیقت دارد و این حرکت اعتراضی ، نسبت به تغییرات جوی در مالدیو رخ داد.
  • همه عناصر استفاده‌شده در پرچم مالدیو، نمادین است. هلال ماه نمادی از اسلام، رنگ سبز نماد درختان نخل و سرسبزی این منطقه و رنگ قرمز نماد خون قهرمانانی بوده که در راه کشور ریخته شده است.
  • مالدیو نه‌ تنها کوچک‌ترین کشور آسیایی است، بلکه به‌عنوان کوچک‌ترین کشور مسلمان جهان هم شناخته می‌شود.
  • درخت بومی مالدیو، نارگیل است؛ گل بومی و ملی در مالدیو، رز صورتی بوده و ماهی ملی مالدیو، ماهی گیدر یا تون زرد باله است که از مرغوب‌ترین نوع ماهی‌های تن است.
  • درخت‌های نارگیل در مالدیو ، بیش از 30 متر ارتفاع دارند و بیشتر درختان این ناحیه به سن 100سالگی می‌رسند. از چوب درختان نارگیل برای ساخت نوعی قایق ، به نام «دهونی» استفاده می‌شود.
  • در سال 2004 زلزله‌ای به بزرگی 9 ریشتر، در غرب سواحل سوماترای اندونزی رخ داد که این زلزله ، منجر به سونامی بزرگی شد و به بیشتر کشورهای نزدیک اندونزی ، خسارت وارد کرد. مالدیو هم در این سونامی خسارت‌های زیادی دید ، و بیش از 82 نفر کشته، 26 نفر ناپدید و 15000 نفر بی‌خانمان شدند.
  • در سواحل مالدیو، سپید مهره‌ها (نوعی صدف) به وفور به چشم می‌خورند. در قرون‌وسطی در مالدیو ، از این نوع صدف‌ها به عنوان پول استفاده می‌شد، به همین دلیل طرح صدف ، امروز در پشت سکه‌های مالدیو نقش بسته است.

نظرات (29)

Viagra, generic Viagra, and sildenafil all have the same active ingredient sildenafil citrate generic 5 mg cialis

Question You said that the PDE5 inhibitors were comparable in efficacy buy priligy generic fraud

buy cialis 20mg Because of the longer half-life, treatment with nitrate medications must be deferred for at least 48 hours after ingestion of tadalafil, compared with 24 hours for sildenafil and vardenafil Kloner et al 2003a

Has this happened to anyone else and still got a bfp. clomid 100 mg

buy tamoxifen uk Sleep, brannigan re referral; published our free rx clomid treatment, the ovary syndrome.

buy cialis online in usa Not all of these patients would have been eligible if their notes had been located

۱ interquartile range 7 stromectol 3 mg tablets price Data were gathered from five random pancreas fields in five adjacent levels

The outcomes were mortality, failure to achieve complete abortion, surgical evacuation, ongoing pregnancy at follow up, time until passing of conceptus, blood transfusion, side effects and women s dissatisfaction with the procedure paxil or priligy GHRP 6 Growth Hormone Releasing Peptide 6 is a 28 amino acid peptide that signals the human body to begin secreting growth hormone GH

at 500 eq and 500 sustanon clomid donde puedo comprar Zhang Y, Wu J, Jing H, Huang G, Sun Z, Xu S

The tumor was biopsied, and a histopathological examination revealed a proliferation of cells with eosinophilic cytoplasm and a rounded dentate macronucleus in the mucosal lamina propria Fig stromectol online brighter tomorrow

According to this system, a player can begin with placing the minimum bet. When you win your first hand, you augment your subsequent bet. In case you lose the bet then you will go to your initial bet. While using this system you are actually ‘pyramiding’ your profits. You build up on your success and on the probability of hot streaks. The paroli strategy works a lot like a ladder where each rung of the ladder doubles your money. Eventually, you have to plan on deciding what rung will be the last bet and then cash out and start at the bottom of the ladder again. The odds of winning more than 10 hands in a row are extremely low and you would have won over $1000 at this time using the Paroli system. If you went and made a single $1000 bet, the odds of losing it all would be very high. The trick would be to end the paroli running streak here and then start the ladder over at the $1 bet and try doing it again! https://www.thenaturalnouveau.com/forum/profile/shadwiegand4795/ If you like Golden Star Casino, we suggest to discover sister-casinos from Alpha. You may expect similar quality of games, design and features. Golden Star Casino does not accept players from the following countries: Spain, United Kingdom, Germany, United States. I’ve signed up for mostly all usa online casinos and I’ve narrowed my everyday play down to only 3 casinos. Casino brango, casino extreme and slotocash. I absolutely love the instant… Redeem your 75% as welcome package in Golden Star Casino. Min deposit to recieve your bonus code is USD 20 . To get cash, you must beat wagering requirements by Bonus 40x. you can play with this 2nd Deposit bonus in All except selected games games. At the moment, unfortunately, players from the UK, France, Spain, the Netherlands and the US and its territories cannot place real money bets at Golden Star casino.

canadian pharmacy online cialis best ed medication

以下数据可能会用于在其他公司的 App 和网站中追踪你: 原神赤沙之杖要抽吗 赤沙之杖突破材料汇总 陆战棋的规则陆战棋也称军棋。分两种下法,一种是竖棋(也称为暗棋),两人对决,需 要第三人裁判;另一种是字朝下摆的(也称翻棋或明棋),两人对决,不需要裁 判 棋牌娱乐۵.۰ 棋牌娱乐丨۳۷.۹MB丨۲۰۱۹-۰۶-۱۳ ۲۵PP官网拥有第一手军棋玩法暗棋相关信息,KOL独家解说军棋玩法暗棋,让各位玩家可以快速了解军棋玩法暗棋的最新消息,更多精彩内容请浏览۲۵PP军棋玩法暗棋攻略大全。 棋牌娱乐۵.۰ 四国军棋又有全明棋、双明棋和暗棋之分,而最为广大棋友喜爱的是四国暗棋. 四国军棋目前还处于起步阶段,一些规则还没有统一,作者尽量广泛接触各种规则的玩法,尊重 https://earthpeopletechnology.com/forums/profile/theronpan390297 发现并下载免费的Android游戏和应用。 免费下载.apk文件为Android 庄家胜出,因为庄家的红心花色比梅花花色更大。 ¡¡¡¡¸ոսኸµĵ瓰ʮƚµµ£¬¿´ưÀ´ȈĖÁ˒»Щ¡£ʱ¸꣬ʮƚµµµ瓰Ʊ·¿֕ӚͻƆ۹۰ҚԪ´¬֘»ء°ȕ¾ùҚԪ¡±µĵµƚ̝¶ӡ£¡¶¶ÀАԂDz¡·¡¶ȋɺ´·¡¶٪ž¼͊À½糡·λÁЇ°Ƚ£¬¹±ϗÁ˽µµµāù³Ɇ±·¿¡£բ¸öʮƚµµ»¹µÒԿú¼û²»əЂϊϖϳ£¬¿ƻƬԺ¶ѣ¬ϖʵ̢²ĉώ»£¬¶̊ӆµӪϺϔϖƦЧ¡£ ۲۰۲۲-۰۵-۲۴ ۱۲:۵۰:۵۸ Bingo Game With Huge Prizes! 来珠宝匠,花明白的钱,买真的好东西 返回搜狐,查看更多 ۱۳幺胡牌有两种方式,第一种是你必须集齐一筒、九筒、一万、九万、一条、九条、东、南、西、北、红中、白板、发财等۱۳张牌,此时你就可以听牌了,那么,随后你只要摸到这۱۳张牌中任意一张,你就胡了;第二种情况是你集齐了前面۱۳张牌中的۱۲张,其中有一个是对子,那么此时你也可以听牌,而胡的那张牌就是你缺少的那一张,所以当你摸到缺少的那张牌时你就完成了۱۳幺的胡牌。

zithromax without prescription can you buy zithromax over the counter

نظردهید