مالدیو

 آسیا مالدیو آژانس دیبا

معرفی

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ، در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪ، 600 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﺷﺎﻣﻞ 1192 ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﺴﻄﺢ و ﮐﻢارﺗﻔﺎع و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی آﺑﺴﻨﮓ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ 202 ﺟﺰﯾﺮه از آﻧﻬﺎ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ 298 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻬﻨﺎوری دارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 0.3 درصد ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﻣﺎ ﻗﻠﻤﺮو درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ، 115300 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد. ﺑﻠﻨﺪای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ از 3 ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﻼم دﯾﻦ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﺳﻼم در ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﺳﺪه دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻧﻮردان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ. ﭘﯿﺶﺗﺮ، ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﭘﯿﺮو آﯾﯿﻦ ﺑﻮدا ﺑﻮده اﻧﺪ.

آب و هوا

آب و ﻫﻮای ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ و درﺟﻪ ﻫﻮا در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺣﺪود 30 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ﻫﺎی آورﯾﻞ ﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎران ﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﺳﺖ.

اقتصاد

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺸﺎورزی، ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. در ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ، ﻧﺎرﮔﯿﻞ، ذرت، ارزن، ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻣﯿﻮهﺟﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ. در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی روﻧﻖ دارد و ﻣﺮدم آن ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ. از ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ، ﻣﺎﻫﯽ، ﮔﻮﺷﺖ، ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.

جاذبه های گردشگری

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻪ

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ اﺳﺖ ، ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﻪ 1656 ﻣﯿﻼدی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﺰدﯾﮏ 5000 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ. ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ و زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻟﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و اﻓﺮاد ﻣﻌﺮوف و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ، در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﻮزه ی ﻣﻠﯽ

اﯾﻦ ﻣﻮزه در ﭘﺎرک ﺳﻠﻄﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ارزﺷﻤﻨﺪ از اﺷﯿﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻋﺘﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ. ﻫﺪف ﮔﺸﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺣﺲ ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ساحل درخشان جزیره وادهو

جزیره وادهو، قطعه‌ای از بهشت و یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های طبیعت را در خود جای داده است. ویژگی خاص و دیدنی این ساحل تنها در شب، زمانی که آب این جزیره به صورت کاملا رویایی در تلالو نور مهتاب می‌درخشد، نمایان می‌شود. گویی میلیون‌ها ستاره کوچک در اعماق دریا قرار دارند. این پدیده نتیجه وجود فیتوپلانکتون‌ها است که آب دریا را مانند آینه ستاره‌ها می‌کنند.

ﻣﻮﻟﯽ آﮔﻪ

اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در ﺳﺎل 1906 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺖ آن ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1953 ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ، اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل 1986 ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﮑﺎن زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺳﺖ.

ﻏﻮاﺻﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﻏﻮاﺻﯽ در آب ﻫﺎی ﺷﻔﺎف و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎی زﯾﺮ درﯾﺎ اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘﯽ در ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ اﻣﮑﺎن ﻏﻮاﺻﯽ در ﻋﻤﻖ ﮐﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.

رستوران سابسیکس

رستوران معروف و منحصربه‌فرد سابسیکس، در اعماق آب‌های جزیره مالدیو قرار گرفته است. در این رستوران می‌توانید غذای مورد علاقه خود را در زیر آب‌های اقیانوس هند میل کنید. مشتریان برای رسیدن به این رستوران باید، سوار قایق موتوری شده و راه‌پله‌ای 3 لایه به ارتفاع 13 متر را طی کنند.

ساحل مصنوعی ماله

یک ساحل ساخت دست انسان در شهر ماله است ، که به یکی از جاذبه‌های گردشگری مالدیو تبدیل شده است. در این ساحل می‌توانید انواع تفریحات آبی از قبیل شنا، موج‌سواری، قایق‌سواری، غواصی و دیگر تفریحات آبی را تجربه کنید، و در کارناوال‌ها، کنسرت‌ها و جشن‌های محلی شرکت کنید.

جزیره مافوشی

مافوشی ، یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین جزیره‌های مالدیو است. این جزیره که نزدیک به یک ساعت و نیم با پایتخت مالدیو، ماله قرار گرفته، نسبت به جزیره‌های دیگر مالدیو از هتل‌ها و اقامتگاه‌های بیشتری برخوردار است.

جزیره باآتول

دارای آب‌هایی شفاف و کریستالی، صخره‌های مرجانی، ساحل‌هایی با شن‌های سفید و آفتابی درخشان و گرم است. این جزیره از 100 اقامتگاه و ویلای زیبا ، مجهز به تمامی امکانات رفاهی، سرگرمی، دکوراسیون شیک و جذاب و فناوری‌های پیشرفته تشکیل شده است.

جزیره هووان فوشی

برای رفتن به هووان فوشی ، باید سوار قایق‌های پرسرعت یا هواپیما شوید. این جزیره همچون مرواریدی درخشان و پوشیده از سواحل شنی سفید‌رنگ و خیره‌کننده در میان آب‌های لاجوردی مالدیو است. همچنین با سفر به این جزیره می‌توانید به اولین اسپای زیر آب دنیا نیز بروید.

جزیره جیراوارو

جیراوارو، به جزیره چهارفصل مالدیو معروف است. این جزیره پس از ساخت اقامتگاه «چهار فصل» در سال 2004 ، به جزیره‌ای قابل سکونت در مالدیو تبدیل شد. در این جزیره می‌توانید گونه‌های گیاهی متنوع و حیوانات زیادی از جمله قناری پرسرخ،‌ خرچنگ، مارمولک‌های اژدها و پروانه‌ها را ببینید.

غواصی در صخره بنانا

صخره بنانا ، یک محدوده محفاظت‌شده دریایی است ، که زیبایی‌های آن و امکان غواصی در آن شهرت بین‌المللی دارد. غارهای متعدد، برآمدگی‌ها، خطوط صخره‌ای و بافت مرجانی آن چنان غنی است ، که انواع گونه‌های دریایی را به خود جذب می‌کند.

جزیره باتالا

جزیره‌ای زیبا در شمال مالدیو است ، که فاصله آن از فرودگاه مالدیو با قایق‌های سریع 90 دقیقه و با هواپیماهای کوچک تنها 20 دقیقه است. ساحل‌های این جزیره از شن نرم و سفید پوشیده شده و دارای پوشش طبیعی زیبایی است. این جزیره آنقدر کوچک است که تنها در 10 دقیقه می‌توانید کل جزیره را بگردید.

حقایق جالب.

  • مالدیو پایین‌ترین کشور در دنیا است! ارتفاع پایین‌ترین نقطه مالدیو از سطح دریا چیزی حدود 1.5 متر است ، و بلندترین ارتفاع کشور از سطح دریا 2.3 متر است.
  • سران مالدیو در سال 2009 ، یکی از جلسات و نشست‌های خود را زیرآب برگزار کردند! این موضوع بسیار عجیب است، ولی حقیقت دارد و این حرکت اعتراضی ، نسبت به تغییرات جوی در مالدیو رخ داد.
  • همه عناصر استفاده‌شده در پرچم مالدیو، نمادین است. هلال ماه نمادی از اسلام، رنگ سبز نماد درختان نخل و سرسبزی این منطقه و رنگ قرمز نماد خون قهرمانانی بوده که در راه کشور ریخته شده است.
  • مالدیو نه‌ تنها کوچک‌ترین کشور آسیایی است، بلکه به‌عنوان کوچک‌ترین کشور مسلمان جهان هم شناخته می‌شود.
  • درخت بومی مالدیو، نارگیل است؛ گل بومی و ملی در مالدیو، رز صورتی بوده و ماهی ملی مالدیو، ماهی گیدر یا تون زرد باله است که از مرغوب‌ترین نوع ماهی‌های تن است.
  • درخت‌های نارگیل در مالدیو ، بیش از 30 متر ارتفاع دارند و بیشتر درختان این ناحیه به سن 100سالگی می‌رسند. از چوب درختان نارگیل برای ساخت نوعی قایق ، به نام «دهونی» استفاده می‌شود.
  • در سال 2004 زلزله‌ای به بزرگی 9 ریشتر، در غرب سواحل سوماترای اندونزی رخ داد که این زلزله ، منجر به سونامی بزرگی شد و به بیشتر کشورهای نزدیک اندونزی ، خسارت وارد کرد. مالدیو هم در این سونامی خسارت‌های زیادی دید ، و بیش از 82 نفر کشته، 26 نفر ناپدید و 15000 نفر بی‌خانمان شدند.
  • در سواحل مالدیو، سپید مهره‌ها (نوعی صدف) به وفور به چشم می‌خورند. در قرون‌وسطی در مالدیو ، از این نوع صدف‌ها به عنوان پول استفاده می‌شد، به همین دلیل طرح صدف ، امروز در پشت سکه‌های مالدیو نقش بسته است.

نظردهید