آسیا قطر  آژانس دیبا

معرفی

ﮐﺸﻮر اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﻗﻄﺮ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ و در ﺷﺮق ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ. قطر ﺧﻮد ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ای ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ واﻗﻊ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس آن را از ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ. ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮده، و از ﯾﮏ ﺻﺤﺮای ﺧﺸﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ. ﻗﻄﺮ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی، و مرز آبی با کشورهای ایران، کویت، عراق، عربستان، بحرین و امارات متحده عربی دارد.

حدود 5.77 درصد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﺑﺎن رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ. زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن دوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

آب و هوا

ﻗﻄﺮ دارای آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ است. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺑﺎران دارد.

اقتصاد

ﻣﻨﺒﻊ در آﻣﺪ ارزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪه ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎز ، ﭘﺲ از روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺎزی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از اﯾﺮان ، از اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی ﻣﺸﺘﺮک، ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻗﻄﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﺻﯿﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ، اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزش در دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

جاذبه های گردشگری

استادیوم بین المللی خلیفه

استادیوم بین المللی خلیفه که به نام استادیوم ملی نیز آن را میشناسند ، اولین استادیوم چند منظوره پادشاهی قطر است ، که بسیاری از مسابقات داخلی و بین المللی از جمله تورنمنت فوتبال کشورهای حاشیه خلیج فارس را به خود دیده است.

هتل آبی – خاکی اختاپوس

جام جهانی سال 2022 که قرار است به میزبانی قطر برگزار شود ، دلیل ساخت و سازهای ویژه ای شده است. شما با بازدید از هتل آبی – خاکی اختاپوس  که یک هتل شناور روی دریا محسوب می شود؛ می توانید سفری به آینده داشته و با فناوری های مدرن فردا ، از نزدیک آشنا شوید. طراحی این هتل مشابه یک هشت پای بسیار بزرگ است ، که سازه آن به صورت شناور طراحی شده و دارای اتاق هایی در زیر آب است.

بازار قدیمی سوق واقف

در مرکز شهر مدرن دوحه، بازاری سنتی قرار دارد که بازتاب دهنده فرهنگ و سنت این مردم بوده و نام آن سوق واقف است ، که در عربی به معنی بازار ایستاده معنی می دهد. این بازار قدیمی حدود 250 سال پیشینه دارد و مانند بسیاری از دیگر بازارهای قدیمی و سنتی خاورمیانه ، دارای راسته های متعدد و پر پیچ و خمی است ، که در آن انواع مغازه ها به فروش اجناس خود مشغول بوده و همچنین تعداد زیادی رستوران بین المللی در این بازار وجود دارد .

جزیره مصنوعی مروارید

جزیره مصنوعی مروارید ، در سواحل شهر دوحه و در دهانه تالاب خلیج غربی این شهر ساخته شده است. این جزیره مصنوعی که توسط انسان ساخته شده است به شکل مروارید بوده و در آن خانه ها و ویلاهای بسیار مدرن و گران قیمت در کنار هتل ها و مراکز اقامتی، پاساژها و مراکز خرید و تفرجگاه ها و مراکز تفریحی وجود دارد.

موزه هنرهای اسلامی

موزه هنرهای اسلامی که در میان آب های شفاف و ساکن قرار دارد، یکی دیگر از جاذبه های قطر می باشد. نمای این ساختمان سفید رنگ و به صورت مکعبی است . این مکعب در زیر نور آفتاب به زیبایی می درخشد و محیطی زیبا را فراهم می آورد. معماری داخل این بنا بر خلاف نمای ساده آن بسیار پیچیده می باشد.

مسجد جامع دوحه

مسجد جامع دوحه که با نام مسجد عبدالوهاب نیز شناخته می شود، از بزرگ ترین مساجد قطر است. سخت است کسی بتواند با چشم، 90 گنبد این مسجد را بشمارد. پس از ورود به این مسجد، اگر می خواهید از همان دری که وارد شده اید خارج شوید، باید حافظه ای قوی داشته باشید؛ چراکه این مسجد 18 ورودی دارد.

ساحل خور العدید

خور العدید از بیابان های شگفت انگیز قطر، در 80 کیلومتری جنوب شرق دوحه است. ساحل خور العدید به خاطر محیط آرامش، شناخته شده است. اگر به این ساحل رفتید، پیشنهاد می کنیم شترسواری در آن را تجربه کنید. درخشش شن های ساحل در زمان طلوع و غروب آفتاب، از لذت هایی است که با رفتن به این ساحل تجربه خواهید کرد. اگر هم شب در این ساحل باشید، تصویر ماه در دریا، حسابی تماشاییست. تپه های شنی این ساحل که در برخی نقاط، درست کنار دریا قرار دارند، گاهی تا 40 متر ارتفاع دارند.

قلعه دوحه

قلعه دوحه یکی از قلعه های نظامی تاریخی در دوحه است. این قلعه که دروسط سوق واقیف و محل قدیمی شهر واقع شده است ، در قرن نوزدهم یک ایستگاه پلیس بوده است ولی در حال حاضر جای خود را به یک موزه داده است.

پناهگاه و پارک حیات وحش الماهای قطر

غزال عربی به عنوان سمبل و نماد کشور قطر شناخته شده و تنها محلی که شما شانس دیدن این حیوان را در آن دارید، پناهگاه حیات وحش الماها است. شما در این محل شانس دیدن تعدادی از گونه های جانوری منحصر بفرد که در معرض خطر انقراض هستند مانند غزال عربی، نوعی بزکوهی و آهو را خواهید داشت. در این منطقه بیابانی یک اقامت گاه بسیار مدرن و زیبا نیاز وجود دارد که شما با اقامت در آن ، می توانید تجربه ای متفاوت از حضور در قلب کویر را داشته باشید.

دژ دوحه

این دژ نظامی در قلب دوحه ، در سال 1927 ساخته شده است. هم اکنون به یک موزه تبدیل شده است و آثار هنری مانند زیورآلات چوبی، تجهیزات ماهی گیری قدیمی، نقاشی های رنگ روغن و عکس های قدیمی را به نمایش می گذارد.

برج های برزان

به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری قطر ، از معماری بی نظیری برخوردار می باشد. طراحی این برج ها به گونه ای می باشد که برای مشاهده زیبایی آن ، بهتر است به نوک برج بروید و در آن جا از زیبایی فوق العاده ای بهره مند شوید.

حقایق جالب

  • قطر، ثروتمند‌ترین کشور روی زمین است
  • قطر یکی از بهترین شرکت های هواپیمایی در جهان را دارد
  • میزان تولید گاز کربن دی اکسید در قطر زیاد است
  • قطر امن‌ترین کشور روی زمین است
  • در قطر هیچ تپه‌ای وجود ندارد. در واقع، ارتفاع متوسط این کشور تنها 28 متر است.
  • مردمان قطر با مشکل اضافه وزن مواجه هستند
  • در قطر تعداد مردان بیش از زنان است
  • طبق تعریف بانک جهانی چهار کشور هستند که در آن‌ها هیچ جنگلی وجود ندارد. این کشور‌ها شامل قطر، سان مارینو، گرینلند و عمان هستند که در آن‌ها درخت و جنگل انبوهی دیده نمی‌شود.

 

 

نظردهید